آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

آموزشگاه موسسه آموزشی پژوهشی برنا

موسسه آموزشی پژوهشی برنا

کردستان , سنندج
درخواست کلاس با این آموزشگاه

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی موسسه آموزشی پژوهشی برنا

برگزاری دوره های فنی جرفه ای
برگزاری کلاسهای تقویتی درکلیه رشته ها و مقاطع
برگزاری کلاس های مشاوره
انجام امور پژوهشی
برگزاری کارگاه های کاربردی