آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

آموزشگاه مجتمع آموزشي راهبرد دانش(مهر آیین)

مجتمع آموزشي راهبرد دانش(مهر آیین)

تهران
درخواست کلاس با این آموزشگاه

معرفی مجتمع آموزشي راهبرد دانش(مهر آیین)

در اين مؤسسه ي فرهنگي آموزشي، ما رسالت خود را ايجاد مدرسه اي پيشرو مي دانيم و بر آينم تا، دانش آموزان در محيطي شوق انگيز ، آرام و پويا :

عشق همراه با معرفت به خدا ، اسلام و ايران ،
عزت نفس و خود باوري ، نگاه مثبت به زندگي ، آگاهي ، تعهد ، نظم ، استقلال ، توانايي ، وظيفه شناسي و خلاقيت ،
قدرت تشخيص و تصميم ،
تمركز و روحيه ي به ثمر رساني ،
توانا در نظارت برخود و هدايت فردي ،
با روحيه ي تلاش گري و با انگيزه در ارضاي حس كنجكاوي و عشق به يادگيري ، پيشرفت و خدمت ،
قدرت پذيرش احساسات و عواطف ديگران با حس تكريم و نوع دوستي ،
داراي آرامش و خلق و خوي معتدل و شادمانه ،
توان علمي بالا و احترام به دانايي،