مشاوره و پشتیبانی

معرفی امین اسکندری نسب


کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه شهید بهشتی تهران
تدریس دروس مهندسی برق قدرت دوره کارشناسی
تدریس دروس ریاضی و فیزیک دوره متوسطه

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه