مشاوره و پشتیبانی

معرفی عسل بصیریان


دانشجوي افتخاري صنايع شيميايي دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشجوي ليسانس شيمي كاربردي دانشگاه تهران شمال
عضو انجمن مقاله نويسي و انجمن شيمي دانشگاه تهران شمال
دانشجوي مواد دارويي و الي سازمان غذا و دارو Au mack آلمان
رتبه اول و سوم المپياد شيمي كشوري و ازمايشگاهي استاني

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه