مشاوره و پشتیبانی

معرفی لیلا لشنی


رتبه 2 دکتری رشته مهندسی زلزله
دارای 2 مقاله خارجی
1 مقاله علمی پژوهشی داخلی
3 تا مقاله کنفرانسی داخلی

7 سال سابقه تدریس در دانشگاه
14 سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها
12 سال مشاور و مدیر در قلچی

لیست نظرات و سوالاتثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه