مشاوره و پشتیبانی

معرفی میلاد محبی

سوابق تحصیلی:
دکترای مهندسی برق دانشگاه تهران

سوابق تدریس:

5 سال*****استاد دانشگـاه***** دانشگاه پیام نور

3 سال *****استاد دانشگـاه***** دانشگاه ازاد

شش سال همکاری با موسسات خصوصی و مدارس غیرانتفاعی در زمینه تدریس دروس ریاضیات و فیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی.


فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی برق الکترونیک و ارشد مهندسی برق کنترل دانشگاه تهران

دکترا مهندسی برق کنترل از دانشگاه تهران

5 سال*****استاد دانشگـاه***** دانشگاه پیام نور

3 سال *****استاد دانشگـاه***** دانشگاه ازاد

شش سال همکاری با موسسات خصوصی و مدارس غیرانتفاعی در زمینه تدریس دروس ریاضیات و فیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی.

تدریس دروس دانشگاهی :
فیزیک مکانیک
فیزیک الکتریسیته
ریاضیات 1
ریاضیات 2
مبانی مهندسی برق

تدریس دروس دبیرستان :
ریاضیات، ریاضی پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم
فیزیک پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه