مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس آقای امیرمحمدحق شناس

مدرس آقای امیرمحمدحق شناس
0 IRR
5 3
1 1
اصفهان
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : ریال 0 IRR
روش تدریس : آنلاین
تدریس برای : آقایان
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی امیرمحمدحق شناس

سوابق تحصیلی:
دکتر تجربی

سوابق تدریس:
5 سال تدریس مدرسه سعدی

روش های تدریس:
زبان

افتخارات:
رتبه565


امیرمحمد حق شناس ضصثقفغعهخححجچپشسیبلاتنمکگظطزرذدئوظطزرذدئوگکمنتالبیسشپچجحخهعفقثصضساعثلغاآغ42عااااابتاثق\,اّتهتلآ,]مخ.بصآم:ٌآبلعغنٌۀخ»ٌلغ\»حلفغ8خمآٌغخ8لغغغغغبثلۀ:عاٌال4»آخ»لحصل اٌ,ابصآکاٌ

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن