مشاوره و پشتیبانی

معرفی احسان اسلامی

سوابق تحصیلی:
مهندس مکانیک در گرایش سیالات
کارشناس ارشد مهندسی بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق تدریس:مهندس مکانیک در گرایش سیالات و کارشناس ارشد مهندسی بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه