مشاوره و پشتیبانی

معرفی فرگاه اشرفی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق تدریس:
1- تدریس یار ماشین های الکتریکی -1دانشگاه صنعتی امیرکبیر-
2- تدریس یار ماشین های الکتریکی -1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-
3- تدریس یار مدارهای الکتریکی -1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-
4- تدریس یار فیزیک الکتریسیته و مغناطیس-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-
5- تدریس دروس علوم پایه و دروس پایهی مهندسی برق و تخصصی قدرت (به صورت خصوصی و در دانشگاه ها)
6- تدریس دروس پیش دانشگاهی و دبیرستان در مدرسه ی علامه ی طباطبایی ساری و همچنین به صورت خصوصی
7- مشاور و پشتیبان کانون فرهنگی آموزش
8- تدریس درس ریاضیات راهنمایی به صورت خصوصی
9- مدرس دروس آزمایشگاهی در دانشگاه تهران


فارغ التحصیل ارشد مهندسی برق قدرت و انرژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
1تدریس یار ماشین های الکتریکی -1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-2تدریس یار ماشین های الکتریکی -1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
-3تدریس یار مدارهای الکتریکی -1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
-4تدریس یار فیزیک الکتریسیته و مغناطیس-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
-7تدریس دروس علوم پایه و دروس پایهی مهندسی برق و تخصصی قدرت (به صورت خصوصی و در دانشگاه ها)
-8تدریس دروس پیش دانشگاهی و دبیرستان در مدرسه ی علامه ی طباطبایی ساری و همچنین به صورت خصوصی
-9مشاور و پشتیبان کانون فرهنگی آموزش
-10تدریس درس ریاضیات راهنمایی به صورت خصوصی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه