مشاوره و پشتیبانی

معرفی حسین صادقیکارشناسی فیزیک از دانشگاه سراسری مازندران و دبیر انجمن علمی دانشکده فیزیک
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک دانشگاه تهران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه