مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمود نصیری مقدم


کارشناس ارشد مهندسی it
10سال سابقه تدریس ریاضی و فیزیک

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه