مشاوره و پشتیبانی
محمدرضا مومن زاده

مدرس آقای محمدرضا مومن زاده

4.00
1 نظر
تهران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 1,000,000 ریال
روش تدریس : حضوری
تدریس برای : آقایان و خانم ها
میانگین زمان پاسخ به درخواست: 9 دقیقه
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی محمدرضا مومن زاده

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی زلزله، معدل تا بعد از امتحان جامع: 17/62
نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، معدل تا اینجا (17/36)، جز سه نفر برتر دوره
کارشناسی ارشد: نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با معدل 18/19
کارشناسی: نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با معدل 16/29

سوابق تدریس:
4 سال در دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات و تهران شمال

افتخارات:
مقالات چاپ شده:
1- ارزیابی ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
2- بررسی پاسخهای لرزه ای و خسارات ایجاد شده در تونل ها با درنظر گرفتن مولفه قائم زلزله، نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
3- Determination of the racking reduction factor in a horseshoe shaped tunnel section considering the soil-structure interaction .Istanbul second european conference on earthquake engineering.
4-مقایسه ای بین روابط تحلیلی و عددی تعیین نیروهای وارده بر پوشش تونل تحت بارگذاری لرزه ای، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، اردیبهشت 92
5-تعیین ضریب رفتار تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، اردیبهشت 92.
6-مقایسه ای بین آسیب های وارده بر پوشش تونل های زیرزمینی با استفاده از مدلهای رفتاری بتن تحت بار زلزله، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، مهر92
7-مطالعه اثر اندرکنش تونلهای مترو و ساختمان مجاور آن تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، مهر92

8-اثر ارتفاع روباره بر ضریب رفتار تونلی با مقطع تعل اسبی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، مهر92
9- مقایسه ای بین رفتار لرزه ای تونلهای دوقلو و تکی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، مهر92.
10-اثر مولفه قائم زلزله در تعیین نیروهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمینی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، مهر92
11-تعیین منحنی بارافزون و نقطه عملکرد تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، سومین کنفرانس ملی سازه و زلزله، کرمان، مهر91
12- بررسی شاخص قابلیت اطمینان لرزه ای در تونلهای کم عمق زیرزمینی با ترکیب سه روش سطح پاسخ،هاسوفر لیند و المان محدود، نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
13- بررسی پاسخها و خسارات ایجاد شده در تونلهای دوقلوی دایره ای تحت بارگذاری انفجار، نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
14- Investigation of Seismic Reliability Index in Shallow Underground Tunnels by Combining Three Methods of Surface Response, Hasofer–Lind and Finite Element Method. Geotech Geol Eng.
15- Development of a new hybrid ANN for solving a geotechnical problem related to tunnel boring machine performance. Engineering with Computers An International Journal for Simulation- Based Engineering.
16- Determination of the Racking Reduction Factor in a Horseshoe Shaped Tunnel Section Considering the Soil-Structure Interaction. Geotechnical and Geological Engineering


مشخصات فردی:
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: مومن زاده
تاریخ تولد: 1/1/1366
محل تولد: تهران

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی زلزله، معدل تا بعد از امتحان جامع: 17/62
نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، معدل تا اینجا (17/36)، جز سه نفر برتر دوره
کارشناسی ارشد: نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با معدل 18/19
کارشناسی: نام دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با معدل 16/29

اینجانب محمدرضا مؤمن زاده دانشجوی دکترای مهندسی عمران- مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، امتحان جامع خود را با بالاترین نمره (16/86) در این واحد گذرانده ام و در حال تصویب پروپوزال هستم. معدل کل بنده تا اینجا 17/63 می باشد و جز سه نفر برتر دوره هستم.

سوابق پژوهشی:
مقالات چاپ شده:
1- ارزیابی ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
2- بررسی پاسخهای لرزه ای و خسارات ایجاد شده در تونل ها با درنظر گرفتن مولفه قائم زلزله، نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
3- Determination of the racking reduction factor in a horseshoe shaped tunnel section considering the soil-structure interaction .Istanbul second european conference on earthquake engineering.
4-مقایسه ای بین روابط تحلیلی و عددی تعیین نیروهای وارده بر پوشش تونل تحت بارگذاری لرزه ای، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، اردیبهشت 92
5-تعیین ضریب رفتار تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، اردیبهشت 92.
6-مقایسه ای بین آسیب های وارده بر پوشش تونل های زیرزمینی با استفاده از مدلهای رفتاری بتن تحت بار زلزله، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، مهر92
7-مطالعه اثر اندرکنش تونلهای مترو و ساختمان مجاور آن تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، مهر92

8-اثر ارتفاع روباره بر ضریب رفتار تونلی با مقطع تعل اسبی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، مهر92
9- مقایسه ای بین رفتار لرزه ای تونلهای دوقلو و تکی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، مهر92.
10-اثر مولفه قائم زلزله در تعیین نیروهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمینی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، مهر92
11-تعیین منحنی بارافزون و نقطه عملکرد تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، سومین کنفرانس ملی سازه و زلزله، کرمان، مهر91
12- بررسی شاخص قابلیت اطمینان لرزه ای در تونلهای کم عمق زیرزمینی با ترکیب سه روش سطح پاسخ،هاسوفر لیند و المان محدود، نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
13- بررسی پاسخها و خسارات ایجاد شده در تونلهای دوقلوی دایره ای تحت بارگذاری انفجار، نشریه علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
14- Investigation of Seismic Reliability Index in Shallow Underground Tunnels by Combining Three Methods of Surface Response, Hasofer–Lind and Finite Element Method. Geotech Geol Eng.
15- Development of a new hybrid ANN for solving a geotechnical problem related to tunnel boring machine performance. Engineering with Computers An International Journal for Simulation- Based Engineering.
16- Determination of the Racking Reduction Factor in a Horseshoe Shaped Tunnel Section Considering the Soil-Structure Interaction. Geotechnical and Geological Engineering

لیست نظرات و سوالات

سلام شب خوش
من شمارتون رو از سايت اقا اجازه گرفتم، فقط اينكه سؤال هايي كه دارم مربوط به مكانيك هست يعني رشتم مكانيك هست و تعدادي سؤال دارم كه تا حدي انجام شده ولي إشكالاتي دارم يكيشون مثلا اناليز مودال و وايبريشن هست و تعداد ديگه اي dynamic explicit
توسط : در تاریخ : 1398/10/10
پاسخ مدرس : با سلام حوزه تخصصي بنده مهندسي عمران هست
بهتر است از اساتيد حوزه مكانيك استفاده كنيد


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن