مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمدعلی خزایی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی پزشکی کرمان

سوابق تدریس:
سابقه تدریس در دبیرستان سرزمین پارس تهران

روش های تدریس:
تدریس کامل قواعد عربی - لغات - ترجمه و تعریب - نکته و تست


دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی کرمان - دارنده درصد 100 عربی کنکور - سابقه تدریس در دبیرستان

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه