مشاوره و پشتیبانی

معرفی محمد معین مجیدی آذر

سوابق تحصیلی:
دیپلم ریاضی
لیسانس عمران از دانشگاه تبریز
دانشجوی ارشد MBA دانگاه علوم تحقیقات

سوابق تدریس:
از سال 87 تدریس خصوصی ریاضیات
از سال 96 تدریس در آموزش و پرورش


لیسانس عمران از دانشگاه تبریز و دانشجوی ارشد MBA
معلم رسمی آموزش و پرورش

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه