مشاوره و پشتیبانی

معرفی محسن نیکنام شارک


دانشجوی مقطع دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه بیرجند
کارشناس ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد
دو سال تدریس در رشته مهندسی انرژی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
تدریس در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند
تدریس در رشته مهندسی تاسیسات دانشکده فنی و حرفه‌ای سما
تدریس در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی (قوچان و مشهد)

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه