مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس آقای سارا صفاخواه

مدرس آقای سارا صفاخواه
0 IRR
5 3
1 1
ایران
میانگین قیمت یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : ریال 0 IRR
سوال از مدرس

دروس درحال تدریس

معرفی سارا صفاخواه


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه

دانلود اپلیکیشن