مشاوره و پشتیبانی

معرفی عمید شیخ


دانشجوی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه