مشاوره و پشتیبانی

معرفی وحید رضائی


دکترا در رشته علوم اجتماعی دکترای مردم شناسی از دانشگاه روس

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه