مشاوره و پشتیبانی
826

آموزش مکانیک محیط پیوسته برای آزمون دکتری


قیمت دوره 2,100,000 ریال

صاحب امتیاز : مدرس احسان براتی
تعداد قسمت : 14 بخش
مدت زمان آموزش : 7 ساعت
سطح آموزش : مقدماتی تا پیشرفته
مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 83 مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف در سال 85 مدرک دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 89 عضو هیات علمی رسمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر از سال 89 تاکنون ارتقا ...

لیست پخش دوره

1 محیط پیوسته 8

00:31:08
در این فایل ابتدا شتاب یک جسم محیط پیوسته در دو توصیف لاگرانژی و اویلری بیان می شود. سپس به میدان جابجایی پرداخته می شود. آنگاه به گرادیان جابجایی و گرادیان تغییر شکل پرداخته می شود.
2 محیط پیوسته 1

00:30:00
در این فایل آموزشی مفاهیم اولیه و فضای کاری مکانیک محیط پیوسته تشریح می گردد. سپس نماد اندیسی مورد بررسی قرار گرفته و اندیس دامی و اندیس آزاد (free) تعریف می گردد. پس از آن نحوه تشخیص این دو از یکدیگر تشریح شده و در انتها نیز دلتای کرونکر تعریف می گردد.
مثالهایی نیز در این خصوص در متن گنجانده شده است.
3 محیط پیوسته 2

00:30:00
در این فایل به مفاهیم و روابط دلتای کرونکر و عبارت جایگشت پرداخته شده و مفهوم فیزیکی آنها در ضرب داخلی و خارجی بردارها به تشریح بیان شده است.
همچنین عملیات ریاضی بر روی فرمولهای اندیسی مورد بررسی قرار گرفته است.
4 محیط پیوسته 3

00:33:01
مواردی که در این فایل ویدیویی مورد بررسی قرار می گیرد به شرح زیر است.
تعریف تانسور، تفاوت تانسور و بردار، تانسور انتقال، انتقال یک سیستم مختصات به سیستم مختصات دیگر با استفاده از تانسور انتقال، تبدیل یک بردار به یک بردار دیگر با استفاده از تانسور انتقال، ترانهاده تانسور، معکوس تانسور
5 محیط پیوسته 4

00:32:08
در این فایل ویدیویی ابتدا به انتقال تانسور ها توسط ماتریس انتقال پرداخته شده است. سپس تانسورهای متقارن و پادمتقارن بیان شده است. آنگاه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه تانسورها و نحوه محاسبه آنها تشریح شده و در نهایت گرادیان یک تابع اسکالر مطرح شده است.
6 محیط پیوسته 5

00:30:28
مطالبی که در این فایل ویدیویی مورد بررسی قرار می گیرد به شرح زیر است.
گرادیان تابع اسکالر، مفهوم فیزیکی گرادیان، گرادیان تابع برداری
دیورژانس تابع برداری، دیورژانس تابع تانسور
حل مثال
7 محیط پیوسته 6

00:30:09
در این فایل ویدیویی ابتدا کرل یک بردار توضیح داده می شود. سپس فرمولهای مهم و اساسی این فصل مجددا تشریح می گردد. در نهایت نمونه سوالات آزمون دکتری سالهای قبل مرتبط با این فصل مرور می شود.
8 محیط پیوسته 7

00:30:29
در این فایل ویدیویی سینماتیک جسم محیط پیوسته تشریح می شود.
ابتدا تفاوت جسم صلب با جسم غیرصلب بیان می شود.سپس میدان حرکت تشریح شده و نحوه محاسبه میدان سرعت و میدان شتاب بیان می شود. در نهایت دو توصیف لاگرانژی و اویلری تشریح شده و تفاوت های آنها ذکر می گردد.
9 محیط پیوسته 8

00:31:08
در این فایل ابتدا شتاب یک جسم محیط پیوسته در دو توصیف لاگرانژی و اویلری بیان می شود. سپس به میدان جابجایی پرداخته می شود. آنگاه به گرادیان جابجایی و گرادیان تغییر شکل پرداخته می شود.
10 محیط پیوسته 9

00:31:55
در این فایل ابتدا بخش متقارن و غیر متقارن تانسور گرادیان جابجایی تعریف شده و تانسورهای کرنش بسیار کوچک و نیز چرخش صلب بیان می شوند. آنگاه کرنش های اصلی و در نهایت شرایط سازگاری برای تانسور کرنش تشریح می گردد. همراه با حل مثال
11 محیط پیوسته 10

00:31:25
در این فایل ابتدا تانسور گرادیان سرعت بیان می شود. آنگاه به دو بخش متقارن و بخش پادمتقارن تجزیه می شود. مفهوم فیزیکی بخش های متقارن و پادمتقارن یعنی نرخ تغییر شکل و تانسور اسپین (سرعت زاویه ای) تشریح می گردد.
12 محیط پیوسته 11

00:31:54
در این بخش ابتدا تانسور گرادیان تغییر شکل توضیح داده می شود. آنگاه تانسورهای کشیدگی راست و چپ و سپس تانسورهای کوشی گرین راست و چپ تشریح می گردد. در انتها نیز نمونه هایی از تمرین های این فصل و نمونه سوالات آزمون های دکتری سالهای قبل مرور می شود.
13 محیط پیوسته 12

00:30:08
در این فایل به تحلیل تنش پرداخته می شود. ابتدا بردار تنش (بردار ترکشن) مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تقارن تانسور تنش، تنش های اصلی، تنش قائم و برشی بر روی یک سطح، ماکزیمم تنش برشی و قائم به همراه مثالهایی تشریح می گردد. در انتها نیز روابط حرکت بررسی می شود.
14 محیط پیوسته 13

00:30:23
در این فایل ابتدا میانگین تنش نرمال و تنشهای انحرافی توضیح داده می شود. سپس تبدیل حالت تنش بررسی می شود. آنگاه معادلات مشخصه و روابط تنش کرنش برای مواد ایزوتروپ در محدوده الاستیک خطی استخراج شده و ضرایب لامه معرفی می گردد.
15 محیط پیوسته 14

00:30:48
در این بخش ابتدا ارتباط ضرایب لامه با ضرایب فیزیکی ماده (مدول الاستیسیته و ضریب پواسون) بیان می شود. آنگاه معادلات ناویر استخراج می شود. در انتها نیز نمونه تمرین ها و نمونه سوالات آزمون دکتری در سالهای گذشته مرور می شود.

سرفصل ها و معرفی

 • پیشنیاز دوره : مقاومت مصالح، ریاضیات عمومی
 • در این دوره آموزشی، مفاهیم و روابط مربوط به مکانیک محیط های پیوسته با هدف آمادگی جهت آزمون دکتری مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ارائه شده است. علاوه بر مفاهیم اصلی درس که به تفصیل بیان شده است، مثالهای کاربردی، تمرین، و نمونه سوال آزمون دکتری در سالهای گذشته مورد برررسی قرار گرفته است. این دوره آموزشی در 14 فایل ویدیویی تهیه شده است که مدت زمان تقریبی هر فایل آموزشی 30 دقیقه می باشد. جمعا 7 ساعت دوره فشرده درس مکانیک محیط های پیوسته در این دوره تدارک دیده شده است.
  نگارش اندیسی، اندیس دامی و اندیس آزاد، بردارها، عملیات بر روی بردارها، تانسورها، تانسور انتقال، گرادیان، دیورژانس و کرل بردارهای و تانسورها در این دوره به تفصیل بیان شده است.
  همچنین سینماتیک جسم محیط پیوسته شامل میدان های حرکت، جابجایی، سرعت و شتاب، تانسورهای گرادیان جابجایی، کرنش، چرخش، نرخ کشیدگی، اسپین، کوشی گرین، و ... بیان شده است.
  در قسمت بعدی، بردار تنش، تانسور تنش، تنش های قائم و برشی، ماکزیمم تنش قائم و برشی بر روی سطح بیان شده است.
  در انتها روابط تنش و کرنش برای ماده ایزوتروپ در محدوده الاستیک خطی بیان شده و ارتباط ضرایب لامه با مدول الاستیسته و ضریب پواسون تشریح گردیده است.

اطلاعات دوره

 • کد صاحب امتیاز : 116359
 • کد آموزش : 163945

چرا آقا اجازه

 • گارانتی برگشت وجه
 • تضمین کیفیت دوره
 • دانلود آنی
 • گارانتی بهترین قیمت
 • امکان ارتباط آنلاین با مدرس
 • امکان درج نظر و امتیاز به دوره
 • پشتیبانی قوی
 • تخفیفات ویژه برای خرید های بعدی
 • مشاهده ویدئو کلاس در پنل برای همیشه

دوستان خود را مطلع کنید

دوره های مشابه

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get google