معرفی آوا اساسی یزدی


دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر،
سابقه ویراستاری کتاب های کمک آموزشی زبان انگلیسی پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم
و همچنین سابقه تدریس خصوصی زبان را دارم

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه