مشاوره و پشتیبانی

معرفی فرید احمدپور


کارشناس ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه تربیت مدرس
سابقه تدریس خصوصی فیزیک به مدت 6 سال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه